Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V Organizačnej smernici OS 912 Preverovania oznámení protispoločenskej činnosti je uvedený postup pri:

  • podávaní, prijímaní, preverovaní, evidovaní a postupovaní príslušným orgánom oznámení o protispoločenskej činnosti podaných oznamovateľmi (zamestnancami spoločnosti mkem, spol s r.o.),
  • oboznamovaní o výsledku preverenia oznámení o protispoločenskej činnosti, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, a o spôsobe ochrany oznamovateľov, resp. osôb, ktoré sa považujú za oznamovateľa,
  • spracovaní osobných údajov oznamovateľa.

Pre účely uplatňovania § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, štatutárny orgán spoločnosti mkem, spol. s r.o. určil zodpovednú osobu, ktoru je: Mgr. Michal Dic

Adresa pre osobné podania:
mkem, spol. s r.o.
Továrenská 15
064 01 Stará Ľubovňa

Oznámenie môže podať oznamovateľ (zamestnanec spoločnosti mkem, spol. s r.o.) písomne poštou, resp. odovzdať do poštovej schránky umiestnenej na 2. podlaží budovy sídla spoločností alebo elektronickou poštou. Za oznámenie sa pokladá uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Protispoločenskou činnosťou sa rozumie kriminalita a iná protispoločenská činnosť podľa § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresa pre podanie písomného oznámenia poštou:
mkem, spol. s r.o.
Továrenská 15
064 01 Stará Ľubovňa

Poznámka: Obálku je potrebné označiť „Oznámenie-neotvárať“

Adresa pre podanie oznámenia elektronickou poštou: